Recente zaken

Kort geding procedure voor de curatoren van Amsterdam Trade Bank tegen Microsoft in verband met economische sancties en dwangsommen tot een bedrag van EUR 100 miljoen

Optreden voor verkopers/kopers in M&A en joint venture geschillen, waaronder een internationale arbitrage voor een Europees private equity firm in een M&A-geschil over EUR 2 miljard claims vanwege beweerde corporate fraude en warranty breaches

Verdediging van Oracle in een collectieve actie onder de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), waarin een vordering van EUR 10 miljard is ingesteld vanwege vermeende schending van de AVG

Bijstand aan een consortium van high-tech bedrijven in geschillen over onderzoeksprojecten voor net-zero emissie oplossingen in het kader van internationale klimaatdoelstellingen in de wereldwijde energietransitie

Corporate litigation over een joint venture-geschil rondom MAD Atelier International B.V., waarin voor het eerst een volledige proceskostenveroordeling is uitgesproken door de Ondernemingskamer 

Internationale arbitrage voor een wereldwijd management consultancy kantoor in een contractueel geschil van EUR 100 miljoen tegen een Nederlandse beursgenoteerde multinational

Bijstand aan een groep autodealers in een collectieve actie onder de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie) bij hun verweer tegen een claim namens meer dan 200.000 voertuigeigenaren vanwege beweerde dieselemissiemanipulatie.

Advisering aan ondernemingen en hun bestuurders bij de voorbereiding van en betrokkenheid bij twee parlementaire enquêtes van het Nederlandse Parlement

Vertegenwoordiging van Steinhoff Recovery Foundation in verband met de massaschade zaak rondom Steinhoff waarbij een wereldwijde schikking is getroffen van claims van investeerders ter waarde van circa EUR 3,2 miljard

Internationale arbitrage voor een Nederlandse beursgenoteerde multinational tegen een US leverancier in een geschil over huur van bedrijfsgoederen

Advisering van diverse bedrijven in de energiesector in geschillen over hernieuwbare energie projecten en in geschillen als gevolg van de huidige onbalans in de wereldwijde vraag en aanbod naar aardgas